AKADEMİK KAYGI

Akademik başarı öğrencilerin içinde bulundukları süreçte en çok düşündüğü konular arasındadır. Ulaşılmak istenen hedefler düşünüldüğünde çizilen yol haritasının da bir öğrenci için büyük önemi olduğu gözükmektedir. Yalnızca öğrencinin kendisi için değil onun ileride iyi bir yaşam kurabilmesi için gerekenler ve çevrenin beklentileri de akademik başarı isteğini doğurmaktadır.

AKADEMİK KAYGI

Akademik başarı öğrencilerin içinde bulundukları süreçte en çok düşündüğü konular arasındadır. Ulaşılmak istenen hedefler düşünüldüğünde çizilen yol haritasının da bir öğrenci için büyük önemi olduğu gözükmektedir. Yalnızca öğrencinin kendisi için değil onun ileride iyi bir yaşam kurabilmesi için gerekenler ve çevrenin beklentileri de akademik başarı isteğini doğurmaktadır.- istanbul psikolog, online psikolog

Meslek yaşamında içinde bulunulan şartlar hesaba katıldığında akademik başarının getirdiği önem göz ardı edilemez. Bu yalnızca akademik bir kariyer doğrultusunda değil, gerek işe alım şartları ve işverenlerin istediği kriterler gerek ise sosyal çevrenin kişiye vereceği statü olarak düşünüldüğünde kişilerin kendilerini tanımladıkları profilin akademik başarıdan nasibini aldığını görmekteyiz.

1. Gelecek Kaygısı

İnsanlar diğer canlılardan farklı olarak gelecek üzerine düşünme yeteneğine sahiptirler. Bunun sebebi zamanı algılama biçimleridir. Diğer canlılardan farklı olarak sahip oldukları metakognisyon geni, yüksek zihin ötesi genlerdir. Bu genler insanların zamanın farkına varmalarını sağlar. – şişli psikolog

Geleceğe dair beklentiler ve bunların gerçekleşme ümidi beraberinde kaygıyı da getirmektedir. İmkanların sınırlılık göstermesi de bunun üzerinde bir etkiye sahiptir. Kişinin sahip olduğu kaynakların miktarı, yeni kaynaklar edinmeye dair gösterilen çaba ve sahip olunan kaynakları kaybetmeye dair yaşanan kaygı gelecek kaygılarını da içine almaktadır. Bu noktada akademik başarı da bu kaynaklar arasında gösterilmektedir. Bulunulan konum ve süreç itibariyle akademik başarıya dair yapılan yatırımlar beraberinde onu bir kaynak haline getirir. Daha yükseğe ulaşma arzusu, daha konforlu hayat şartları ve statü kazanabilmek için başarının peşinde koşan kişiler sahip oldukları kişisel kaynakların da etkisiyle farklı düzeylerde kaygı yaşayacaklardır.

2. Akademik Kaygı ve Özyeterlilik

Hissedilen yeterlilik düzeyi kişiden kişiye göre değişmektedir. Bunu yordayan birçok faktör bulunmaktadır. Özyeterlilik Bandura’nın ifadesiyle “kişinin ileri dönük durumları yönetmek için ihtiyaç duyduğu hareket biçimlerini planlama ve gerçekleştirme konusunda kendi yeteneklerine olan inancı” olarak tanımlanır. Özyeterlilik kavramı kişinin hedeflerine ulaşma arzusu ile ilgili nasıl bir yol izleyeceğini de belirler.

Araştırmalar özyeterlilik düzeyi yüksek kişilerin daha çalışkan olduklarını ve zorluklar karşısında daha dirençli olduklarını göstermiştir. Bu kişiler daha az kaygılı ve akademik anlamda daha başarılı olmuşlardır. Akademik bir görevi yapabileceğine inanan bir öğrenci üstbilişsel ve bilişsel stratejilerini daha fazla kullanmaktadır. Buna yol açan akademik özyeterlilik olmuştur. – mecidiyeköy psikolog

Bu durumda akademik başarı ve özyeterlilik arasındaki ilişkiyi incelediğimizde özyeterlilik düzeyi yüksek kişiler akademik anlamda daha başarılı olmaktadır diyebilmekteyiz. Akademik kaygı, akademik başarı ile ters orantılı çalışan bir denklem gibi gözükse de birçok değişken işin içine girdiğinden bu sonuca kesin olarak ulaşamayız. Fakat özyeterliliğin kaygı düzeyini azalttığı yönünde bir yorum yapabilmekteyiz. – beşiktaş psikolog

Online ve Yüz Yüze Uzman Klinik Psikolog Kadromuz için Tıklayın

 Ücretsiz/Uygun Psikoterapi için Tıklayın

Ücretsiz Terapi için Tıklayın

Deniz Geçginer

KAYNAKÇA

Pajaras, F. (2009). Self Efficacy Theory. http://www.education.com/reference/article/self-efficacytheory/#B

Bandura, A. (1977) Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change- Psychological Review. 34 (2): 191-215. http://www.uky.edu/ Chapter 2: http://samples.jbpub.com/9781449689742/Chapter2.pdf

Arseven, A. (2016). Öz Yeterlilik: Bir Kavram Analizi. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11(19), 63-80.

Polat, E. (2017). Kaygı Düzeyi Ve Akademik Özyeterlilik İnancının Akademik Başarı İle İlişkisi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi / Journal of Management and Economics Research, 15(1), 1-22.

Tarhan, N. (2012). Genç Arkadaşım İstanbul: Timaş Yayınları

Aygün, M. (2014). ÖĞRENCİLERİN YAŞAM AMAÇLARIYLA GELECEK KAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi. Yüksek Lisans Tezi.

Tuncer, M. (2011). Yükseköğretim gençliğinin gelecek beklentileri üzerine bir araştırma. Electronic Turkish Studies, 6(2), 933-946.

Kurt, G. (2007). RİDİT analizi ve üniversite öğrencilerinin gelecek kaygılarının incelenmesi üzerine bir uygulama. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 193-206.

Dursun, A., Özkan, M.S. (2019). Ergenlerin gelecek kaygıları ile psikolojik sağlamlıkları arasındaki ilişkide yaşam doyumunun aracı rolü. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 3(5), 23-37.

Hobfoll, S.E. (1989) Conservation of Resources: A New Attempt at Conceptualizing Stress. American Psychologist, 44, 513-524.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Comments

Related posts