Aile & Çift Terapisi Birimi

Aile & Çift Terapisi

Aile ve Çift Terapisi Nedir?

Aileler bilinçli ve bilinçdışı belirli dinamikler üzerine kurulur. Aileleri kuran inançlar, zihinsel yapı, beklentiler, bireylerin ait oldukları kültür vb. unsurlar bu dinamikleri inşa eder. Aile terapisi sorunların altında yatan temel aile dinamiklerinin incelendiği ve iyileştirilmeye çalışıldığı bir terapi biçimidir. Genel itibariyle bireylerin değil, bireyler arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi üzerinde durulur. Aile terapisinde tüm fertler dahil edilerek çözüm aşamasına katkıda bulunmaları sağlanır. Ancak kimi zaman bütün üyeler terapiye katılmaya hevesli olmayabilir. Kişinin kararına saygı duyulmalıdır. Çünkü aile terapisinin en önemli koşullarından biri kişilerin çatışmaları çalışmaya hazır olmalarıdır. Ailenin tüm bireylerinin dahil olmadığı hatta yalnızca tek kişiyle aile sistemi üzerine çalışılan terapi biçimleri de mevcuttur. Soruna sebep olan durum ağırlıklı olarak eşlerin birbiriyle olan etkileşiminden kaynaklanıyorsa çift terapisi tavsiye edilir.

Aile terapisine başvurmanın pek çok sebebi olabilmektedir.

  • Boşanma
  • Aileye yeni bireylerin katılması
  • Aileden birinin ölümü
  • Sorumlulukların paylaşılmasındaki zorluklar
  • Ailenin yaşadığı iflas
  • Travma
  • İlişki kurmadaki güçlükler
  • Ailedeki bir bireyin sahip olduğu psikolojik rahatsızlıklar
  • Fertlerinin isteklerini net ve açıkça ifade edememesi
  • Ailenin iletişim problemlerinin olması

Bunun yanında kişilerin psikolojik problemlerinde aile içindeki dinamik önemli bir rol oynamaktadır. Aile içindeki bir birey aileye ait bir semptomun, bilinçdışı çatışmanın taşıyıcısı olabilmektedir. Bu, kişinin probleminin tek kaynağının aile olduğu anlamına gelmemektedir. Ancak terapi sürecine ailenin de dahil edilmesi kişinin başa çıkmasına yardımcı olabilmektedir. Aynı zamanda aile terapisiyle birlikte bilinçdışı çatışma gün yüzüne çıkartılır. Gerektiği durumlarda ailenin üyeleri terapiye ayrı ayrı alınabilir, ilaç tedavisi önerilebilir, bireysel psikoterapiyle devam edilebilir.

Aile terapisi yukarıda bahsedilen tüm bu sorunların aile sistemi içinde çözüme kavuşturulmasını sağlar. Birden fazla bireyin terapiye katıldığı durumlarda terapist tüm bireylere eşit mesafede durmaya ve onları anlamaya çalışır, taraf tutmaz. Bireylerin aile ilişkilerini ve birbirlerini anlamaları, kabul etmeleri sağlanır. Ailedeki ana problemler tespit edilip bunların çözüm yolları ve birlikte yaşamanın yolları araştırılır. Birbirlerine karşı açık ve saygılı olmaları desteklenir. Kullanılan terapi modeli değişse de iletişimi daha kaliteli hale getirmek ve problemleri açığa kavuşturmak temel hedeftir. Yaşantılara bir bütün olarak bakmak, tekrarlayan etkileşimleri tespit etmek önemlidir. Davranışsal kalıplar bu yolla fark edilip değiştirilebilir.

AİLE TERAPİSİNDE ÇEŞİTLİ YAKLAŞIMLAR

Aile terapisi 1950’li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde sosyal hizmet uzmanlarının kişilerin problemlerinin aileleriyle birlikte değerlendirmesini fark etmeleriyle ve ailelerin de danışma görüşmelerine dahil edilmesiyle başlamıştır. Aile terapilerinde kullanılan bazı yaklaşımlar şunlardır:

Bilişsel Davranışçı Terapi: Bu yaklaşımda bireysel psikoterapiye benzer biçimde ailenin bir üyesinde bulunan problemin iyileştirilmesi üzerinde durulur ancak aile de tedavi sürecinde aktif rol oynar. Ruhsal bozukluk anlaşıldıktan sonra aile bu konuda bilgilendirilir ve ailenin davranış kalıplarının bunu nasıl etkilediği anlatılır. Ailenin problemi çözmeye yönelik becerileri geliştirilir.

Psikanalitik Aile Terapisi: Bu yaklaşımda aile üyelerinin arasındaki ilişkiler çalışılır. Freud’tan temel alarak ilişkilerin ebeveynle çocuk arasındaki geçmiş yaşantılarla şekillendiği teziyle birlikte çocukluktan gelen çatışmaların mevcut duruma etkileri keşfedilir. Bu çatışmalar tespit edilerek çözüme ulaştırılır.

Sistemik Aile Terapisi: Bu yaklaşıma göre birey hastalıklı sistemin semptomunu taşır. Ailenin diğer üyeleri kendi davranışlarını sorgular, diğer bakış açılarını fark etmeye çalışırlar. Aile problemleri çözme noktasında birlik olmaya teşvik edilir.

İkinci Kuşak Terapiler: Postmodern aile terapileri olarak da bilinen yaklaşımlardan bazıları çözüm odaklı aile terapisi ve öyküsel aile terapileridir. Bu yaklaşımlar otorite ve normlara karşı düşünsel bir bakış açısı barındırırlar. Ana unsur ise kişinin yaşadıklarıdır.

Feminist Aile Terapisi: Feminist aile terapileri teknikten ziyade bir duruşu temsil eder. Problemlerin sosyal, politik, kültürel nedenlerine bakılırken kadınların daha dezavantajlı bir konumda oldukları ve klasik terapilerin kadınlara karşı önyargılı oldukları düşünülür.