KULLANIM SÖZLEŞMESİ

KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

1.1 İşbu Kullanım Sözlemesi’ne “Sözleşme” taraf olan ve Platform uygulamasında bulunan içeriği kullanmak üzere üye olan gerçek veya tüzel kişiler “Danışan” olarak, Danışanların yardıma ihtiyaç duyduğu alanlardaki uzman veya klinik psikologlar “Danışman” olarak anılacaktır. Her ikisi birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaktır.

1.2 Danışan ve Danışman tek tek ise “Taraf”, birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaktır.

1.3 Tarafları biraraya getirmek için çevrimiçi hizmet sunan Psikohelp ise işbu Sözleşme’de taraf sıfatı taşımamaktadır.


2. TANIMLAR

2.1 Psikohelp ve/veya Platform: Psikohelp, internet üzerinden danışmanla danışanı bir araya getirmek suretiyle, internet sitesi ve/veya mobil uygulama ile aracılığıyla sunulan çevrimiçi aracılık hizmetini ifade etmektedir.

2.2 Danışan: Psikohelp uygulamasında hesap oluşturarak Danışman tarafından sunulacak çevrimiçi psikolojik danışmanlık hizmetlerinden faydalanma isteğini beyan etmiş kişilerdir.

2.3 Danışman: Psikohelp uygulamasında ve/veya Platform üzerinden danışmanlara özel profil bilgilerini doldurmuş ve uzmanlığını sunduğu resmi belgeler (sertifika, diploma vb.) ile belgelemiş olan ve Psikohelp uygulaması aracılığıyla çevrimiçi ortamda biraraya geleceği Danışan’lara çevrimiçi danışmanlık hizmeti vermek istediğini beyan etmiş kişilerdir.

2.4 Danışmanlık Hizmeti: Danışman ile Danışan’ın Psikohelp uygulaması aracılığıyla bir araya gelmesi suretiyle sunulacak olan çevrimiçi psikolojik danışmanlık hizmetini ifade etmektedir.

2.5 Üyelik Şartları: Detayları Sözleşme’nin 8. Maddesinde belirlenen ve Danışan’ın Platform’a üye olarak uygulamadan faydalanabilmesi için taşıması gereken şartları ifade etmektedir.

3. KONU VE AMAÇ

3.1 İşbu Sözleşme Danışan ve Danışman arasında kurulacak olan psikolojik danışmanlık şeklindeki hizmet ilişkisine dair şartlar ile Psikohelp’in sunacağı Platform aracılık hizmetine dair detayların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

4. SÖZLEŞME SÜRE VE KAPSAMI

4.1 İşbu Sözleşme Danışan’ın Platform’a üye olarak kullanımına başlanmasıyla birlikte uygulanmaya başlar ve kullanıma devam edildiği müddetçe geçerli hukuki yapıyı oluşturur.

4.2 Danışan’ın hesabının kapanması/kapatılmasıyla birlikte Sözleşme sona erer.


5. GENEL HÜKÜMLER

5.1 Platform, zamansal, mekânsal yahut sair sebeplerle yüzyüze psikolojik danışmanlık hizmeti alamayan Danışanlar ile platform hizmetlerinden faydalanarak psikolojik danışmanlık hizmeti vermek isteyen Danışmanlar’ı çevrimiçi olarak buluşturacak şekilde aracılık faaliyeti yürütmektedir.

5.2 Platform hizmetlerinden faydalanmak üzere üyeliğini başlatan Danışan, Danışman ile arasında kurulacak olan sözleşmesel ilişki kapsamında işbu Kullanım Sözleşmesi’nde belirtilen şartları kabul etmektedir.

5.3 Danışan, Psikohelp’in Platform hizmeti kapsamında aracılık hizmeti sunduğu ve Danışman ile arasında kurulacak olan sözleşmeye Psikohelp’in taraf olmadığını bilmektedir.

5.4 Kurulacak olan sözleşmesel ilişkisinin tarafları Danışan ve Danışman olup Psikohelp sadece 5. başlıkta açıklanan Platform aracılık hizmetinden kaynaklanan yükümlülüklere sahiptir.

5.5 Danışan istediği zaman hizmet aldığı Danışman’ı değiştirebileceği gibi Platform üyeliğini sonlandırma imkânına da sahiptir.

5.6 Psikohelp’in uygulamadaki her türlü içeriği veya uygulama içi hizmetlerini, herhangi bir bildirime gerek duymaksızın değiştirme veya kaldırma hakkı saklıdır.

5.7 Danışan’lar tercih ettikleri bir rumuz vasıtasıyla Danışman’lardan alacağı hizmet sırasında anonim kalma hakkına sahiptir.

5.8 Oturum randevusu alınabilmesi için öncelikle ilgili ücretin ödenmiş olması gerekmektedir.

5.9 Psikohelp üzerinden yapılacak her türlü bilgi, dokuman, hizmet, yazı, ifade ve benzeri paylaşımlarla ilgili sorumluluk bu paylaşımları yapan Danışan veya Danışman’a ait olup içerikler hakkında Psikohelp’in denetim veya sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.10 Taraflar, Platform’un uygulamasında çalışma, geliştirme, güncelleme veya bakım gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi halinde hizmetin geçici olarak durdurulabilme yetkisini kabul etmektedir.

5.11 Randevu saatlerine riayet edilmemesi halinde ücret iadesi söz konusu olmayacaktır. Bu bakımdan geç kalan veya randevuya katılmayan Danışan ek süre veya ücret iadesi ya da sair bir talepte bulunamayacaktır.

5.12 Randevuların iptal edilmesi mümkün olup ancak randevu saatinden en geç 24 saat önce bildirilmesi kaydıyla sonuç doğuracaktır. Başka herhangi bir sebeple iade mümkün olmayacaktır.

5.13 Uygulamada yer alan hizmet özellik bilgileri ile fiyat bilgilerinde hata olduğu takdirde Platform tarafından gerekli bilgilendirme yapılarak düzeltme yapılmış bir biçimde güncelleme veya hizmet iptali yapılması mümkündür.

5.14 Danışman sözleşme karşılığı ödenecek ücretlerin kendi nam ve hesabına kabul edilmesi için Psikohelp’i yetkilendirmiş olup ödemelerin temsilci sıfatıyla Psikohelp’e yapılmasıyla birlikte Danışan’ın ödeme borcu sona erecektir. Ödeme işlemleri bakımından Psikohelp mevzuat gereği yetkili sayılan ödeme hizmet sağlayıcılarından tercih ettiği ile çalışma imkânına sahiptir.

5.15. Seansların paket halinde alınması mümkündür. Bu kapsamda Danışan dilediği zaman seansların rezervasyonlarını oluşturabilecek olup 3’lü paketlerde 30 gün içinde, 5’li paketlerde 45 gün içinde, 7’li paketlerde ise 60 gün içinde iptal talebinde bulunabilecek ve iade talep edebilecektir. Bu durumda indirimli fiyat ve indirimsiz fiyat arasındaki fark cezai şart teşkil edecektir. Ancak 14 gün içerisinde cayma hakkının kullanılması halinde herhangi bir cezai şart uygulanmayacaktır.


6. PLATFORM HİZMETLERİ

6.1 İşbu sözleşmenin tarafları Danışan ve Danışman’dan ibarettir. Psikohelp sözleşme tarafı olmayıp Taraflar arasındaki çevrimiçi aracılık hizmetlerini sunmaktadır.

6.2 Danışman’lar tarafından sağlanacak olan hizmetin kalitesi veya niteliğine ilişkin Psikohelp tarafından garanti veya nitelik vaadi verilmemekte olup böyle bir gerekçe ile Psikohelp’e sorumluluk yöneltilemez. Danışman’ın kusuru sebebiyle doğan zararlarda sözleşmenin tarafı olması sebebiyle Danışman bizzat sorumlu olup Psikohelp’e herhangi bir gerekçeyle rücu etme hakkı bulunmamaktadır.

6.3 Psikohelp içinde yayımlanan Danışman bilgileri bizzat Danışman’lar tarafından doldurulmakta olup Psikohelp’in bilgilerin doğruluğu veya güncelliği hakkında bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bilgilerin güncel ve doğru hali bildirildiği takdirde gerekli değişiklikler gecikmeksizin yapılacaktır.

6.4 Danışmanlar tarafından verilecek tavsiye, tedavi, yönlendirme, öneri veya benzeri davranışlar hiçbir şekilde Psikohelp açısından bağlayıcılık arz etmeyeceği gibi sorumluluk kaynağı sayılmaz.

6.5 Psikohelp kullanmış olduğu yazılımların güvenliği açısından her türlü tedbiri almayı ve zaman içerisinde ortaya çıkabilecek olası eksiklik ve açıkları gidermeyi taahhüt etmektedir. Ancak doğası gereği internet bağlantılı yazılım ve servisler için %100 bir güvenlik sağlanamayacak olması sebebiyle herhangi bir kusurun olmadığı –örneğin mekanik, elektronik veya iletişimsel arıza veya bozulma halleri gibi Psikohelp’in inisiyatifi dışında gerçekleşen- durumlarda Psikohelp’in sorumluluğu gündeme gelmeyecektir.

6.6. Danışman’ın platforma hizmet sunmaktan vazgeçmesi halinde, Danışan, ödemiş olduğu meblağ tutarında kendisine para iadesi yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. DANIŞMANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1 Danışman yüz yüze terapiler için geçerli olan etik kuralları da dâhil olmak üzere sunduğu psikolojik danışmanlık hizmetine ilişkin geçerli tüm mevzuata uymayı taahhüt etmektedir.

7.2 Danışman ilaç tedavisine başlama veya sona erdirme kararları dâhil olmak üzere, herhangi bir medikal tedavi uygulaması veya medikal tedavi tavsiyesinde bulunmayacaktır.

7.3 Danışman, Danışan’ın 7.2. maddede yer alan hastalık bilgilendirmesini yapması ve aksi takdirde bu sebeple danışmanlık hizmetinde hata riski oluşacağı konusunda Danışan’ı aydınlatacaktır.

8. DANIŞANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8.1 Danışan, Danışman tarafından Platform aracılığıyla sunulan çevrimiçi psikolojik danışmanlık hizmetlerine ilişkin aşağıdaki hususların bilincinde olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir:

      a )Çevrimiçi danışmanlık yüz yüze psikolojik hizmet yerine geçmemektedir.

      b) Çevrimiçi danışmanlık doğrudan veya dolaylı olarak teşhis veya tedavi amacı gütmediği gibi tıbbi bir tedavi hizmeti niteliği taşımamaktadır.

8.2 Danışan daha önce geçirmiş olduğu hastalıklar ve kullanmış olduğu ilaçlar dâhil olmak üzere Danışman’ın sunacağı hizmet sırasında dikkate alması gereken her türlü bilgiyi eksiksiz olarak Danışman’la paylaşmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün ihlali halinde sorumluluk kusurları oranında Danışan ve Danışman üzerinde olup aracılık hizmeti sunan Platform’un herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır.

8.3 Danışan 8. Maddede yer alan Üyelik Şartlarını eksiksiz bir biçimde taşıdığını beyan ve taahhüt etmekte olup aksi durumun anlaşılması halinde kendisine hizmet verilmeyeceğini ve olası tüm zararlardan sorumlu olacağını kabul etmektedir.

8.4 Hizmetten faydalanabilmek için öncelikle, Platform’da duyurulan danışmanlık ücretinin ödenmiş olması gerekmektedir. Danışan Platform’da yer alan ücretin herhangi bir zamanda tek taraflı olarak güncellenebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.5 Danışan Danışman tarafından kendisine sunulan hizmetin ayıplı olduğunu tespit ettiği takdirde Danışman’a durumu en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür.  Benzer şekilde Danışan, Danışman’un uzmanlığından şüphe ettiği veya hizmetin ayıplı olduğu durumlarda Psikohelp’e de sunduğu Platform hizmetinin kalitesini koruyabilmesi için gecikmeksizin bilgi vermekle yükümlüdür.

8.6 Danışan aşağıdaki fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder:

      a) Danışman’lara sosyal medya hesaplarından ulaşmak, mesaj atmak, herhangi bir suretle Platform izni olmaksızın haricen iletişime geçmek,

      b) Maddi çıkar sağlamak amacıyla para istemek, banka hesap bilgisi paylaşmak ve benzer fiiller,

       c) Başka site, marka, ürün, hizmet ve benzer içerik hakkında reklam ve tanıtım faaliyeti yapmak

8.7 Danışan 7.6. maddede yer alan yükümlülüklerin ihlali halinde oluşacak zarardan sorumlu olduğunu ve Psikohelp’in olası bir sorumluluktan kurtarmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Buna ek olarak Psikohelp’in aykırı davranış sergileyen Danışan’ları sistemden çıkarma ve engelleme hakları saklıdır.

9. ÜYELİK ŞARTLARI

9.1 Aşağıda yer alan şartları sağlamayan kişiler Psikohelp’e üye olamaz ve platform üzerinden Danışan sıfatıyla hizmet alamaz:

      a) 18 yaşını doldurmuş olmak,

      b) Fiil ehliyetine sahip olmak,

      c) Daha önce herhangi bir sebeple Üyelik’ten uzaklaştırılmamak,

      d) Yasal yükümlülükleri yerine getirmek,

       e) Ağır ruhsal bozukluk, psikoterapi gerektiren bir durum, ilaç tedavisi gerektiren psikiyatrik sorun, intihar eğilimi ve sair özellikler taşımamak

9.2 Danışan, Üyelik kapsamında seçeceği kullanıcı adını genel ahlak kuralları ile başta telif, marka ve ticaret unvanı dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla üçüncü kişi haklarını ihlal etmeyecek biçimde seçmekle yükümlüdür.

9.3 Danışan, Üyelik Şartları bakımından yanıltıcı bilgi verdiği takdirde, Danışman’ın hizmeti kesme ve ücreti iade etmeme hakkı bulunmaktadır.

9.4 Platform faaliyeti kapsamında aracılık hizmeti sağlayan Psikohelp’in yukarıda yer alan üyelik şartlarına ek olarak yasal veya ticari menfaat ve tercihler kapsamında üye kabulünde takdir hakkı saklıdır.

9.5 Danışan Platforma üye olurken paylaşması gereken ad, soyad, telefon ve talep edilecek diğer gerekli bilgilerin tam ve eksiksiz vermekle yükümlü olup bu bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgileri güncel tutacağını taahhüt eder. Girilen bilgilerin eksikliği veya doğrulanamaması halinde Psikohelp Danışan’a sunulacak hizmet sonlandırma hakkına sahiptir.

10. HİZMETİN ŞAHSİLİĞİ

10.1 Sunulan çevrimiçi psikolojik danışmanlık hizmeti Danışan’ın şahsına münhasır olup şahsilik arz etmektedir.

10.2 Platformda yer alan kullanım paketleri tek bir Danışan’ın kullanımını kapsamakta olup kullanım hakkı hiçbir surette üçüncü bir şahsa devredilemez.

10.3 Her bir Danışan azami tek bir hesap açabilecek olup mükerrer açılan hesaplar herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın Psikohelp tarafından kapatılacaktır.

11. FİKRİ HAKLAR

11.1 Hizmet içeriğinin tamamı, yazılımlar, konsept, tasarım, fotoğraflar ve diğer detaylara ilişkin olmak üzere her türlü telif, marka, patent ve diğer gayrımaddi haklar maddi ve manevi boyutlarıyla ve kullanım haklarını da kapsayacak şekilde yalnızca Psikohelp Psikolojik Danışmanlık Ltd. Şti.’ne ait olup Taraflar bunlara ilişkin kopyalama, izinsiz kullanım, çoğaltma, pazarlama, dağıtma, iletme, mühendislik, tersine mühendislik ve benzeri faaliyetlerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. SÖZLEŞMENİN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ

12. 1 Taraflar, işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmü geçersiz addedilirse bu geçersizlik Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin geçerliliğini koruyacağını kabul ve beyan etmektedir.

13. MÜCBİR SEBEP

13.1 İlgili Taraf’ın makul kontrolü ve gerekli özeni göstermesine rağmen önceden öngöremeyeceği ve önleyemeyeceği –örneğin sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi- mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar taahhütlerinin gereği gibi ifa edilememesi nedeniyle sorumlu olmayacaktır.

13.2 Mücbir sebeplerin varlığı halinde, diğer Taraf’a 15 (on beş) gün içerisinde yapılacak bildirim ile Sözleşme hükümleri askıya alma; mücbir sebep durumunun üç aydan fazla sürmesi halinde ise Taraflar Sözleşme’yi fesih hakkına sahiptir

14. YETKİ SÖZLEŞMESİ VE HUKUK SEÇİMİ

14.1 Taraflar işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Türk Hukuku’nun uygulanmasını ve her türlü uyuşmazlık çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemesi ile İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul etmiştir.