Psikodinamik psikoterapi nedir?

Psikodinamik psikoterapi nedir?

Psikodinamik terapi, psikanalitik kavram ve yöntemlere dayanan psikoterapi tekniğidir. Temelleri Sigmund Freud tarafından atılmış, ardından gelen nesne ilişkileri teorisyenleri, ilişkisel psikanalistler, bağlanma kuramcıları, ego psikologları gibi pek çok teorisyen tarafından şekillendirililmeye devam edilmiştir. Bu terapi ekolünün temelinde libido kuramı, kişiliğin alt boyutları olan id ego ve süperego, psikoseksüel gelişim evreleri ve topogrofik kuram yatar. Bu ekol kişilerin özellikle psikolojik gelişimini ve olgunlaşma sürecini büyük ölçüde etkileyen ilk çocukluk dönemi yaşantılarını ön planda tutar. Terapi, kişinin var olan sorunlarının nasıl oluştuğu, hangi geçmiş yaşantısına dayandığı ve bu sorunlara karşı üretilmiş olan savunma mekanizmalarının kişiye nasıl zarar verdiği üzerine odaklanır. Bu savunma mekanizmalarının nasıl düzenlenip geliştirileceği terapi sürecini oluşturur.

Psikodinamik psikoterapinin hedefi nedir?

Psikodinamik terapide danışanın mevcut davranışlarına etki eden bilinçdışı süreçlerine odaklanılır ve bu bilinçdışı süreçlerin şu anki davranış örüntüleri üzerindeki etkisinin anlaşılması, kişinin kendiliğinin bilinmeyen yönlerini keşfetmesi ve içgörü kazanması hedeflenir. Bu ekolü diğer ekollerden ayıran önemli teknikler, danışanın kişilerarası ilişkilerine, bu ilişkileri iyileştirmek için bastırılmış duygularının ve çelişkili duyguların tanınıp anlaşılmasına, kabul edilmesi ve ifade edilmesine odaklanır. Özetleyecek olursak danışanın;

 • Bilinçdışında yaşanan çatışmaların bilince çıkarılması ve aradaki bağlantının kuruması
 • Kendisi için faydalı olmayan savunma mekanizmalarının düzenlenip geliştirilmesi
 • Sağlıklı ilişkiler kurabilmesi
 • Davranış örüntüleri hakkında içgörü kazanması hedeflenir.

-Psikodinamik psikoterapide terapistin rolü nedir?

Bu terapi ekolünde terapist, danışanı duygu ve düşünceleri hakkında konuşmaya teşvik ederek danışanın duygu, düşünce ve davranışlarında tekrar eden kalıpları fark etmesine ve bu kalıpları daha doğru bir şekilde tanımlamasına yardımcı olur. Danışanın terapi sürecinde terapistle kurduğu ilişki, terapiste karşı davranışları; genellikle erken çocukluk döneminde ebeveyni ya da diğer bir yetişkinle kurduğu ilişkiye benzer niteliktedir. Bu sebeple psikodinamik ekol ile çalışan bir terapist için terapötik ilişki oldukça önemlidir. Bu ekolde terapistin rolü; danışanın geçmiş deneyimleri ile şu an yaşadığı sorunlar arasındaki bağlantıyı kurabilmesine ve bu sorunları çözmek için kazandığı içgörüyü kullanmasına yardım etmektir.

Psikodinamik ekol ile çalışan terapist; danışanın nesne ilişkilerine, danışanla kurulan terapötik ilişkiye, danışanın rüyalarına ve fantezilerine, danışanın kullandığı savunma mekanizmalarına odaklanarak bilinçdışı çatışmaları ortaya çıkarmayı ve çözüme ulaştırmayı hedefler.

-Terapi ne kadar sürer?

Terapinin süresi kişiden kişiye; var olan problemin boyutuna göre farklılık gösterir. Süresi sınırlı dinamik psikoterapi ekolü ile çalışılırsa ortalama 20-25 seans sürerken; daha uzun süreli psikodinamik terapiler 2-10 yıl arasında sürebilir. Seanslar ortalama 45 dakikadır ve danışanın ihtiyacına yönelik haftada en az 1 gün seans gerçekleştirilir.

-Bu terapi ekolü kimler için uygundur?

 • Uzun süredir çözülemeyen sorunlar
 • İlişkilerde yaşanan problemler, bağlanma sorunları
 • Psikosomatik yakınmalar
 • Fobiler, takıntılı düşünceler
 • Şizoid, narsisistik, borderline gibi kişilik bozuklukları
 • Hayat amacını sorgulamak, varoluşsal problemler
 • Anksiyete, panik bozukluk, depresyon gibi problemler
 • Öfke problemleri
 • Cinsel problemler
 • Yeme bozuklukları

Psikodinamik psikoterapi nedir?,terapi,danışan,süreç,teknik,içgörü,ekol

istanbul psikolog,beşiktaş psikolog,şişli psikolog,online terapi,online psikolog,en iyi psikolog,tavsiye psikolog,psikolog ücretleri,istanbul psikolog çağrışım